Wie kan er in de Amideus assistentiewoningen terecht?

Met onze assistentiewoningen richten we ons tot 65-plussers die niet meer langer in hun huis of appartement wensen te wonen omwille van :

•    Hun huis beantwoordt niet meer aan hun huidige leefsituatie
•    Grote en dure onderhoudswerken dringen zich op aan hun huidige woning
•    Eenzaamheid of gebrek aan gezelschap of
•    Angst om nog langer alleen te wonen
•    …

We richten ons dus niet naar senioren die zwaar zorgbehoevend zijn en wiens leefsituatie een permanent toezicht vereist. Deze senioren dienen ons inziens opgevangen te worden in een rusthuis, zeker wanneer de mantelzorg of thuiszorg ontoereikend is.

Indien het een echtpaar betreft en één van de partners zorgbehoevend is, dan kunnen beiden in de flat blijven wonen indien mantelzorg en thuiszorg toereikend voorhanden zijn.